Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om

jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Följ oss på Instagram

Bromolla_folketshusochpark

Projekt – Ungdom och Kultur

i Bromölla Folkets Hus och Park

2016-2018

 

Bakgrunden till projektet

 

Bromölla kommun har bland den högsta ungdomsarbetslösheten i Sverige. I juli 2015 var ungdomsarbetslösheten i Bromölla 24.8% men genomsnittet i Sverige var 12.9%. Den gamla bruksorten som en gång i tiden hade mycket aktiv arbetsmarknad med flera stora fabriker har förändrats.

 

Utvecklingen är den att parallellt med minskad sysselsättning för ungdomar så ökar rasismen och utanförskap. Vi tror att gemenskap och ansvarstagande mellan ungdomar kan öka deras självförtroende. De senaste åren har det ofta tagits upp av föräldrar och ungdomar på möten i kommunen att det saknas kulturaktiviteter för ungdomar mellan 15 till 20 år.

 

Ungdomarna från Ung redaktion på Bromölla bibliotek (ungdomar som skriver i Info-bladet Bromölla/Sölvesborg) kontaktade oss och undrade om vi kunde hjälpa dem att starta mer ungdomsverksamhet. Bromölla Folkets Hus och Park vill gärna utveckla vår verksamhet i samarbete med ungdomarna i kommunen och få fler yngre att nyttja våra lokaler. Utifrån detta startades idén om kulturellt arbete med ungdomar i Folkets Hus. Vi har fört diskussioner med ungdomar i olika åldrar i kommunen om vad de anser fattas i Bromölla och på vilket sätt det skulle behöva förändras. Ungdomarnas svar var att de saknade kulturaktiviteter så som teater, foto och film samt konst. Det fanns även ett stort behov av en lokal där ungdomar har möjlighet att träffas och ”lana”. Efterfrågan om ”lan” har också kommit från ungdomar i närliggande kommuner. Syftet med projektet är att ungdomar ska bli mer delaktiga i kulturella föreningar här i kommunen och mer aktiva i beslut inom föreningslivet. Syftet är också att ungdomar ska få ökad självkänsla, bli bättre rustade inför arbetslivet och minska spänningar mellan grupper, och därmed minska rasism och mobbning.

 

Hur ska vi jobba med ”Ungdom och Kultur”?

 

Projektet pågår i två år. Ungdomsrådet ska börja sitt arbete i februari 2016 med renovering av lokalerna och inhandling av det material som behövs. Själva verksamheten startar i juni 2016 och håller på fram till juni 2018. I början ska det vara aktiviteter två gånger i veckan, därefter utökas träffarna efter behov. I vårt samarbete med ABF har vi möjlighet att utöka aktiviteterna.

 

Ungdomsråd: Projektet ska ha ett ungdomsråd som består av ungdomar som ska leda arbetet. Projektet styrs av ungdomarnas egna idéer och behov. När projektet startas är det tänkt att ungdomarna ska vara delaktiga i att anpassa lokalerna. Projektets övergripande mål ska vara att alla är vi lika värda och därför är det viktigt att alla som deltar får vara med och ta viktiga beslut. Lokalernas utseende ska vara tilltalande för alla och utstråla en känsla som gör att alla känner sig lika mycket värda och välkomna. Möteslokalen som ska användas till projektet ska få ett namn som uttrycker att alla är vi lika värda och ungdomarna ska själva få vara med och bestämma namnet och utseendet.

 

Mobbning: Ungdomsrådet ska jobba aktivt mot mobbning och rasism och hur utanförskap kan förebyggas. Arbetet mot mobbning och rasism ska vara en röd tråd genom projektet. Det ska vara en koppling och ett samarbete med skolverksamheten i kommunen. Ungdomsrådet ska ta fram både en policy mot alkohol och droger samt en policy mot mobbning och rasism.

 

Anställd: Projektledarens ansvar är att finnas där som en handledare och kontaktperson med skolverksamheten och övriga inom kommunen. Hens uppgift blir att få tag på de ungdomar som upplever utanförskap och hjälpa de att hitta vägen in i verksamheten. Projektledaren ska i samarbete med ungdomarna få ut information om projektets verksamhet. Hen ska se till att alla deltagares behov blir sedda och handleda de som har särskilda behov så att alla kan känna sig välkomna. Alla ledare ska lämna utdrag ur belastningsregistret.

 

Samarbete: Bromölla Folkets Hus och Park har inlett ett samarbeta med Rosengård Folkets Hus gällande utbyte inom vår verksamhet. Samarbetet ska vi använda för att integrera ungdomarna. Rosengård Folkets Hus har många års erfarenhet av att jobba med ungdomar som vi kan lära oss av. Vår tanke är att ungdomar i Bromölla ska samarbeta med ungdomar i Rosengård och träffas och jobba med kultur i olika former.

ABF Hjälper till med utbildningar för ungdomarna, kulturaktiviteter och med erfarenheter och kunskaper som finns inom rörelsen.

Kulturchefen på Bromölla kommun kan ge råd och tips under projekttiden och kan även tipsa om kursledare som har bra erfarenhet av att jobba med ungdomar.

 

Utvärdering: Projektet kommer att utvärderas genom kvantitativa enkätundersökningar hos alla som är aktiva besökare i projektet. Det kommer också att utföras kvalitativa intervjuer med olika personer som är delaktiga i projektet för att få en helhetssyn om hur projektet går. Utvärderingarna sker var tredje månad första året och därefter var sjätte månad.

 

Spridning av projektet: Ungdomarna och projektledare kan föreläsa om projektet. Projektets erfarenheter kan användas som föreläsningsmaterial,

”Ungdom och Kultur - Alla är vi lika värda”.

Utvärderingar av projektet får användas för forskning om samband mellan ökade kulturalternativ och bättre självkänsla och minskad arbetslöshet.