Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om

jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Följ oss på Instagram

Bromolla_folketshusochpark

HYRESVILLKOR

Hyreskostnaden erläggs senast 10 dagar efter aktuell förhyrnings dag.

Avbokningsavgift utgår med 25 % av hyreskostnaden om avbokning görs fram till en månad

före hyres dagen. Vid avbokning senare utgår full hyra.

 

Hyresgäst ansvarar själv för önskad möblering i lokal.

Hyresgästen är ansvarig för grovstädning samt att bord och stolar återställs på sina ursprungliga platser.

Hyresgästen är ersättningsskyldig, fullt ut, för uppkomna skador på lokaler samt inventarier. Sönderslaget och förkommet porslin betalas med nyanskaffningsvärdet. För extra städning utgår en avgift på minst 1000 kronor eller verklig kostnad.

Lokalerna är rökfria. Som hyresgäst förbinder vi oss att ansvara för att lagstadgade regler, vad gäller rökning i offentliga lokaler respekteras, samt att alla nödutgångar hålls fria.

Arrangör/hyresgäst skall följa gällande lagar och regler, samt ansvarar själv för ordning och eventuella erfoderliga tillstånd.

Hyresgästen disponerar lokalen från kl. 10.00 förhyrnings dagen till kl. 08.00 påföljande dag om inget annat överenskommit.

Nycklar avhämtas vid Folkets Hus innan hyresdagen eller enligt överenskommelse

Lokalerna upplåtes med det förbehållet att antal personer i respektive sal inte får överskrida det av räddningstjänsten fastställda antalet, sal A 300 personer, sal B 100 personer, över 150 personer meddelas hyresvärld och hyresgäst är ansvarig för tilllämplig brandsäkerhet upprätthålls.

Entré dörr mot folkets husgatan bör vara öppna för tillgodose tillgänglighet (ramp) till lokaler.

Tagit del av information om brandskydd, enligt bilaga.

Tagit del av vår uthyrningspolicy, enligt bilaga.

Vi arbetar efter Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler, bilaga.

Hyresgäst skall minst vara 20år

Hyresgäst har tagit del av ovanstående villkor och accepterar desamma.