Uthyrningspolicy

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Uthyrningspolicy


Genom undertecknandet av detta avtal/kontrakt intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell

underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska

värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet,

jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot

denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt

omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan

förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden,

klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta

mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.